?

Alg. voorwaarden

VERSIE GELDEND VANAF 3 december 2018

Samenvatting
Wij werken op basis van no-cure-no-pay. Als een boete ongedaan wordt gemaakt, betaalt de overheid een vergoeding. Deze vergoeding dient u aan ons af te staan. Als er andere vergoedingen worden toegekend - bijvoorbeeld een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen - dient u ook dat bedrag aan ons af te staan. Als u de zaak verliest (het bezwaar of beroep wordt afgewezen), brengen wij geen kosten in rekening. Dat is het principe van 'no cure, no pay'.

Wij zijn een commercieel bedrijf. Wij moeten dus omzet maken om te kunnen voortbestaan. Als u ons de mogelijkheid ontneemt uw boete aan te vechten, dan kunnen wij geen omzet maken. Daarom hebben we in onze algemene voorwaarden vier zekerheden ingebouwd:

  • U mag de opdracht (het aanmelden van uw boete) niet tussentijds intrekken;
  • U moet meewerken aan een verzoek om nadere informatie te verstrekken. Denkt u aan het (alsnog) correct invullen van de volmacht of tot het overleggen van bepaalde documenten, zoals een betaalbewijs, getuigenverklaring of parkeervergunning;
  • U moet de boete tijdig betalen (formeel heet dit: tijdig stellen van zekerheid, in feite betekent het niets meer dan het tijdig betalen van de boete). Als u uw boete bij ons indient, zorg dan altijd dat u de boete tijdig betaalt;
  • U moet geen andere gemachtigde inschakelen of eerst zelf processtukken schrijven en indienen.

Als u zich aan deze vier afspraken houdt, garanderen wij u dat wij geen kosten in rekening zullen brengen. We werken dan volledig op basis van no-cure-no-pay. Overigens is het in ons vierjarig bestaan nog nooit voorgekomen dat iemand de opdracht tussentijds intrekt. Wie gaat nu zijn boete intrekken als wij hem ongedaan kunnen maken?

Algemeen
1. Verkeersboete.nl is een initiatief van Juridisch advies Voorbach, gevestigd te Den Haag en ingeschreven onder nummer 59004843 in het Handelsregister. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig andere op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen Juridisch advies Voorbach en een opdrachtgever, verder te noemen: cliënt.
1.1 De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 Juridisch advies Voorbach heeft tot doel het verlenen van rechtsbijstand in Wahv-zaken (verkeersboetes) en naheffingsaanslagen (parkeerboetes).
1.3 Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt zijn zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Juridisch advies Voorbach volgens de overeenkomst.
1.4 Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar ‘verkeersboete.nl’, wordt formeel steeds Juridisch advies Voorbach bedoeld, ingeschreven onder het hiervoor vermelde nummer.

Uitvoering
2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van Verkeersboete.nl en niet tot een resultaatsverbintenis.
2.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk alsmede schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan voornoemde afwijkingen waar het toekomstige overeenkomsten tussen Verkeersboete.nl en cliënt betreft
2.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2.3 Door de cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door Verkeersboete.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Verkeersboete.nl deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.4 Verkeersboete.nl bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat Verkeersboete.nl vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.
2.5 Verkeersboete.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde derden. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door Verkeersboete.nl bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld.
2.6 Verkeersboete.nl is pas eerst in verzuim, na overschrijding van een bindende overeengekomen termijn, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
2.7 Bij acceptatie van de voorwaarden machtigt cliënt Verkeersboete.nl uitdrukkelijk om ten behoeve van verkeersboetes en/of parkeerboetes stukken op te vragen, onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Algemene wet bestuursrecht (Awb), alsmede om een inzageverzoek in te dienen uit hoofde van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of een kennisnemingsverzoek uit hoofde van de Wet politiegegevens (Wpg).
2.8 Verkeersboete.nl is niet verplicht noch gehouden om op (hoor)zittingen van bestuursorganen of gerechtelijke instanties te verschijnen.
2.9 Cliënt draagt zorg voor tijdige indiening van de boete. Deze termijn dient zodanig te zijn dat Verkeersboete.nl voldoende ruimte heeft om rechtsmiddelen aan te wenden. In het geval cliënt de boete indient acht dagen voor het verstrijken van de bezwaar- of beroepstermijn, kan Verkeersboete.nl niet garanderen dat de boete in behandeling wordt genomen. Cliënt vrijwaart Verkeersboete.nl volledig van aansprakelijkheid voor het niet aanwenden van een rechtsmiddel, indien de termijn om bezwaar of beroep in te stellen minder dan acht dagen bedraagt.
2.10 Cliënt draagt voor het tijdig stellen van zekerheid (het tijdig betalen van de boete). Indien cliënt zijn verplichting om tijdig zekerheid te stellen verzaakt, en het beroep bij de kantonrechter of het hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden om die reden niet-ontvankelijk wordt verklaard, is cliënt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de dan toe gemaakte uren of de (maximale) vergoeding die verschuldigd zou zijn op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp). Het uurtarief van Verkeersboete.nl bedraagt €245,00 ex. btw p/uur. Indien opdrachtgever/cliënt het alsdan gefactureerde niet binnen zeven werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Aansprakelijkheid en reclame
3. Elke aansprakelijkheid van verkeersboete.nl voor schade bij de cliënt is beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van cliënt overschrijdt nooit het bedrag van de boete of naheffingsaanslag, zonder verhogingen maar inclusief eventuele administratiekosten.
3.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen vijftien dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan verkeersboete.nl te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
3.2. Verkeersboete.nl is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaarschrift of ander processtuk als gevolg van fouten door postinstanties of faxinstanties.
3.3 Verstrekte opdrachten worden door verkeersboete.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever/cliënt vrijwaart verkeersboete.nl tegen aanspraken van derden dienaangaande

Opdracht
4. Een opdracht wordt eerst geacht door Verkeersboete.nl te zijn aanvaard nadat per e-mail - uitdrukkelijk - is aangegeven dat de verkeersboete of parkeerboete in behandeling wordt genomen, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Verkeersboete.nl met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.
4.1 Het indienen van een verkeersboete of parkeerboete leidt niet automatisch tot het in behandeling nemen daarvan. Verkeersboete.nl beoordeelt of een rechtsmiddel, waaronder bezwaar, administratief beroep, kantonberoep of hoger beroep zinvol is. Verkeersboete.nl heeft de vrijheid om te bepalen dat een rechtsgang c.q. procedure, alles overwegende, niet zinvol is.

Honorarium verkeersboete (no-cure-no-pay)
5. De declaratie van Verkeersboete.nl bestaat uit honorarium. Het honorarium bij een ingediende verkeersboete en/of parkeerboete, is gelijk aan het bedrag van de (proceskosten)vergoedingen krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) en/of de krachtens par. 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen. Het honorarium bestaat, voor zover van toepassing, eveneens uit een (mogelijke) schadevergoeding (van welke grondslag dan ook), alsmede wettelijke rente.
5.1 De declaratie van Verkeersboete.nl voor een procedure uit hoofde van de Wob, de Wbp en de Wpg is - eveneens - gelijk aan het bedrag van de (proceskosten)vergoedingen krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) en/of de krachtens par. 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen.
5.2. Cliënt is dus per saldo niets verschuldigd, in zoverre dat cliënt de onder 5 en 5.1 bedoelde vergoedingen dient af te staan aan verkeersboete.nl. Indien geen sprake is van een proceskostenvergoeding of dwangsom bij niet-tijdig beslissen, dan is cliënt niets aan verkeersboete.nl verschuldigd (no-cure-no-pay).
5.3 Cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan Verkeersboete.nl om alle vorderingen die zij op cliënt heeft, te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op Verkeersboete.nl. Het is cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan om eventuele vorderingen op Verkeersboete.nl te verrekenen met welke vordering ook van Verkeersboete.nl op cliënt.
5.4 Verkeersboete.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding of een dwangsom bij niet-tijdig beslissen uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Cliënt verplicht zich ertoe medewerking te verlenen.
5.5 Opdrachtgever/cliënt cedeert alle vergoedingen voortvloeiend uit de opdracht, waaronder een dwangsom wegens niet-tijdig beslissen en een proceskostenvergoeding, aan Verkeersboete.nl.

Betalingen en tussentijdse staking
6. Indien honorarium in de zin van paragraaf 5 wordt vastgesteld, wordt deze op rekeningnummer van verkeersboete.nl gestort. Indien honorarium in de zin van paragraaf 5 (onverhoopt) op rekeningnummer van cliënt wordt gestort, verplicht cliënt het honorarium binnen zeven dagen daarna aan Verkeersboete.nl te voldoen. Bij gebreke daarvan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.1. De aard van de opdracht brengt met zich mee dat de overeenkomst niet tussentijds kan worden gestaakt of ingetrokken. In dat geval heeft verkeersboete.nl immers (proces)handelingen verricht zonder uitzicht op honorarium. Voor zover cliënt de opdracht (een verkeersboete, parkeerboete, procedure op grond van de Wob, Wbp en/of Wpg) (tussentijds) staakt c.q. intrekt, is cliënt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de dan toe gemaakte uren of de (maximale) vergoeding die op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp) verschuldigd zou zijn. Het uurtarief van verkeersboete.nl bedraagt in dat geval €245,00 ex. btw p/uur. Indien opdrachtgever/cliënt het alsdan gefactureerde niet binnen zeven werkdagen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Rente en incassokosten
7. Indien cliënt de in de voorwaarden genoemde termijnen niet nakomt, verplichtingen als bedoeld paragraaf 5 niet nakomt, dan wel een factuur niet binnen de termijn voldoet, is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien incassomaatregelen noodzakelijk bleken om cliënt tot betaling te doen overgaan. De incassokosten bedragen 15% van hetgeen verschuldigd is met een minimum van EUR 50,00.

Zelf schrijven processtukken
8. Het is cliënt niet toegestaan (eerst) zelf processtukken in te dienen, waaronder bezwaar- of beroepschriften. Indien cliënt (eerst) zelf bezwaar of beroep indient of heeft ingediend, kan cliënt gehouden zijn de gemaakte uren van verkeersboete.nl te vergoeden. Dat is uitsluitend het geval indien verkeersboete.nl de gevraagde proceskosten op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht niet bij het bestuursorgaan kan verhalen of het processtuk van cliënt een nadelige invloed heeft op de uitkomst van de procedure. In dat geval is cliënt gehouden om de gemaakte uren te vergoeden. Het uurtarief bedraagt €245,00 ex. btw.
8.1 Het is cliënt, zonder voorafgaand overleg, niet toegestaan om zelfstandig met het bestuursorgaan te communiceren (hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk of per e-mail). Dit kan de procesvoering verstoren en is niet in het belang van cliënt. Cliënt dient met Verkeersboete.nl te overleggen alvorens processtukken in te dienen. Indien cliënt reeds processtukken heeft ingediend, informeert cliënt verkeersboete.nl hierover tijdig.

Meerdere machtigingen afgeven
9. Het is cliënt niet toegestaan voor dezelfde opdracht een machtiging af te geven aan een andere (commerciële) organisatie of jurist. Cliënt kan dus niet voor dezelfde verkeersboete of naheffingsaanslag – naast verkeersboete.nl – een andere organisatie of jurist machtigen. Cliënt verklaart middels acceptatie van de algemene voorwaarden geen andere jurist of organisatie te hebben ingeschakeld, anders dan verkeersboete.nl. Indien cliënt naast verkeersboete.nl een andere organisatie of jurist heeft ingeschakeld of inschakelt, zal cliënt de opdracht c.q. machtiging bij die andere organisatie of jurist intrekken. Indien de cliënt de opdracht bij andere organisatie of jurist handhaaft, zal verkeersboete.nl zich terugtrekken als gemachtigde. In dat geval is cliënt gehouden de tot dan toe gemaakte uren of de (maximale) vergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp), te vergoeden.

Gegevensverstrekking
10. Cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan verkeersboete.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkeersboete.nl worden verstrekt (daaronder wordt eveneens begrepen: het invullen en opsturen van een volmacht). Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet (tijdig) aan verkeersboete.nl zijn verstrekt, heeft verkeersboete.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is cliënt verkeersboete.nl een vergoeding verschuldigd voor de verrichte werkzaamheden. De vergoeding is gelijk aan de dan toe gemaakte uren of de (maximale) vergoeding op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp).

Intellectueel eigendom
11. Verkeersboete.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkeersboete.nl niet gerechtigd tot het (in geanonimiseerde vorm) vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, processtukken, blogs e.d. die cliënt als gevolg van de opdracht heeft ontvangen.

Rechtskeuze
12. Op de rechtsverhouding tussen Verkeersboete.nl en opdrachtgever/cliënt is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.1. Indien een gang naar de rechter onvermijdelijk blijkt, zal dat geschil bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Den Haag.