?

Bezwaarschrift tegen boete mobiel bellen

Telefoneren kopie.jpg
Het is volgens de wet verboden om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Er kan een boete worden opgelegd met feitcode R545: 'het als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden'. Hoe zit het nu precies met de boetes voor niet handsfree bellen?

Welke voertuigen?

Het verbod om tijdens het rijden een telefoon vast te houden geldt voor iedere bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gemotoriseerde gehandicaptenvoertuig (artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Het verbod richtte zich dus niet op fietsers. De reden hiervoor is dat deze door hun geringe gewicht en beperkte snelheid die ermee kan worden bereik, minder gevaar op de weg opleveren. Dat is ook de reden waarom niet gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen niet onder het verbod vallen. Het verbod heeft dus te maken met het gevaar dat het vasthouden van een mobiele telefoon kan opleveren.

UPDATE PER 1 JULI 2019

Inmiddels is art. 61a van het Rvv 1990 uitgebreid met het zogeheten 'appverbod'. Het nieuwe artikel luidt:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Onder 'voertuigen' valt, blijkens de Nota van Toelichting, ook fietsers en gehandicpatenvoertuigen. Dat was eerst dus anders. Wat precies onder 'mobiel elektronisch apparaat' moet worden verstaan is nog onduidelijk, maar dit is in ieder geval een breed begrip.

Een interessant staartje kan nog de implementatie van de uitbreiding worden. Terecht stelt mr. Lindeman dat zowel rechter als overheid kritisch toetsen aan voor de burger fundamentele termijnen. Als de overheid termijnen niet haalt zouden we daar even kritisch op moeten zijn. In dit verband is het met de termijnen en de uitbreiding van het Rvv niet goed gegaan. Dat zullen wij ook betogen in de rechtszaal en het is nog even afwachten wat rechters zullen doen..

Wat is rijden?

Wat valt precies onder ‘rijden’. Betekent het dat het voertuig in beweging moet zijn? Of valt stilstaan met een ‘draaiende motor’ ook onder rijden? Volgens de toelichting bij de wet moet het gaan om een voertuig dat zich voortbeweegt. Dit betekent dat een voertuig die geparkeerd staat of stilstaat daar niet onder valt. Indien u in de file of voor het stoplicht staat kunt u dus uw telefoon vasthouden.

Mobiele telefoon

De wet is bedoeld voor apparaten die bestemd zijn voor zogenoemde ‘mobiele openbare telecommunicatiediensten’. Dit zijn apparaten die gebruik kunnen maken van een mobiel openbaar telecommunicatienetwerk. Mobiele telefoons zijn bijvoorbeeld bestemd voor een openbaar mobiel telecommunicatienetwerk, maar walkietalkies niet. Zo oordeelde een kantonrechter dat het vasthouden van een iPod is toegestaan, omdat het apparaat niet bestemd is voor het openbaar mobiel telecommunicatienetwerk.1

Vasthouden

Wat is vasthouden? Vasthouden levert van alle begrippen die te vinden zijn in de verbodsbepaling de meeste discussie op. Naar maatschappelijk opvattingen zullen de meeste mensen bij het vasthouden van een telefoon denken aan iemand die daadwerkelijk een telefoon in zijn handen vasthoudt. Rechters in Nederland leggen het begrip ‘vasthouden’ echter ruim uit en hebben daarmee het verbod opgerekt. Dit onder het mom van ‘de verkeersveiligheid’.

In eerdere rechtspraak is bijvoorbeeld geoordeeld dat het klemmen van de telefoon tussen hoofd en schouder, het plaatsen van een telefoon tussen oor en hoofddoek en het bevestigen van de telefoon aan de pols ook onder het begrip ‘vasthouden’ valt.2

Een recente uitspraak van rechtbank Noord-Holland spant echter de kroon.3 De rechter oordeelde namelijk dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard. Deze uitspraak heeft – geheel begrijpelijk – geleid tot veel commotie. Het zou ongeveer betekenen dat het aanraken van een telefoon gelijkstaat aan vasthouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) is inmiddels in hoger beroep om meer ‘juridische duidelijkheid’ te krijgen over of het aanraken van de telefoon inderdaad valt onder ‘vasthouden’. Als het Hof ook vindt dat dit zo is, dan zal het OM het boetebeleid gaan aanpassen.

Update

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 7 maart 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:2186) overwogen:

13. Uit de Nota van Toelichting volgt dat de regelgever er bewust voor heeft gekozen om slechts het vasthouden van de mobiele telefoon te verbieden. Dat de regelgever het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden heeft verboden, betekent daarom geenszins dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet is toegestaan, indien de telefoon niet wordt vastgehouden. Voor zover het telefoneren, dan wel het bedienen van de mobiele telefoon gevaarlijk wordt geacht, wat daar verder ook van zij, heeft de regelgever dit niet verboden. Derhalve is het oordeel van de kantonrechter, dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard, niet juist. Indien de advocaat-generaal het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst acht dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig strafbaar wordt gesteld, dient hij zich tot de regelgever te richten. Nu artikel 61a van het RVV 1990 niet de basis kan zijn voor zodanig extensieve interpretatie gaat dit de rechtsvormende taak van het hof te buiten.

In normaal Nederlands zegt het Hof: het aanraken van een mobiel mag, mits dat 'handsfree' gebeurd. Dat het gevaarlijk is mag zo zijn, het is niet verboden. Een keurig rechtsstatelijk arrest. Als de wetgever aanraken wenst te verbieden dan moeten ze dat maar beter opschrijven.

Willekeurig

Het verbod is willekeurig. Rechters interpreteren het begrip vasthouden wel erg ruim onder het mom van de verkeersveiligheid. Verkeersboete.nl vindt de verkeersveiligheid erg belangrijk. Maar dient een verbod op het aanraken van een telefoon nu daadwerkelijk de verkeersveiligheid? En stel dat het Hof dat vindt, hoe zit het dan met bijvoorbeeld het bedienen van een radio, een navigatie of een display in een auto? Dit valt niet onder het verbod. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het eten van een boterham. Zelfs het eten van een complete rijsttafel achter het stuur kan niet leiden tot overtreding van artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, terwijl dit laatste zonder twijfel voor meer afleiding zorgt dan het aanraken van een telefoon.

Discussie en de rol van Verkeersboete.nl
Zoals u wellicht merkt is het verbod voor discussie vatbaar. Verkeersboete.nl neemt in het deze discussie voor u op. Het gebeurt vaak genoeg dat klanten onterecht een boete hebben gekregen voor het vasthouden van een telefoon. De gedraging moet daadwerkelijk vast komen te staan. Wist u bijvoorbeeld dat de Officier van Justitie verplicht het merk en type telefoon dient te noteren? Verkeersboete.nl is kritisch op naleving van dergelijke regels.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor bellen achter het stuur?. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 27 augustus 2017 en geactualiseerd op 17 april 2019.

1 Rechtbank Noord-Holland 25 februari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4479.
2 Rechtbank Noord-Holland 24 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2908.
3 Rechtbank Noord-Holland 24 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2908.