?

De trajectcontrole: hoe werkt het? Is mijn privacy veilig?

trajectcontrole pic.jpg
Natuurlijk is iedere boete vervelend, maar boetes voor snelheidsovertredingen vinden onze klanten misschien wel het vervelendst. Met name de boetes waarbij een paar kilometer te hard wordt gereden op de snelweg. De trajectcontrole is ongetwijfeld het broertje dood van iedere automobilist. Natuurlijk dient de maximumsnelheid de verkeersveiligheid, maar de overheid doet volgens ons aan onnodige maximumsnelheidbureaucratie. In deze blog behandelen we alle ins en outs van de trajectcontrole. Denk hierbij aan vragen als: hoe zit het met de privacy bij een trajectcontrole? En hoe werkt een trajectcontrole?

Trajectcontrole: wat is dat?
Het woord ‘trajectcontrole’ zegt het eigenlijk al. De controle wordt uitgevoerd op een bepaald traject. Dit traject moet tenminste 500 meter zijn. Er worden twee foto’s gemaakt. Eén aan het begin van het traject en één aan het einde. Op basis daarvan wordt een berekening gemaakt van de gemiddelde snelheid die is gereden op het traject. Het komt ook voor dat er niet twee maar meerdere foto’s worden gemaakt. Er zijn dan meerdere meetpunten.

Een trajectcontrole is een permanente snelheidscontrole. Dit houdt in dat constant de snelheid wordt gemeten van alle voertuigen die het traject passeren. Omdat de snelheid van alles en iedereen wordt gemeten is het van groot belang dat de meting ook betrouwbaar is. Om de betrouwbaarheid van de snelheidsmeting te waarborgen is er een regeling opgesteld met eisen voor meetmiddelen: Regeling voorschriften meetmiddelen politie (hierna: regeling).

De regeling voorschriften meetmiddelen politie: keuring
In het begin van de regeling staan een aantal algemene voorschriften voor de keuring van meetmiddelen. De trajectsnelheidsmeter moet voldoen aan deze algemene voorschriften.

De algemene voorschriften geven aan dat de meetmiddelen moeten worden goedgekeurd en als er niets anders is bepaald na verloop van een vastgestelde tijd een herkeuring moeten ondergaan (§2.4). Dit is niet meer dan logisch aangezien een keuring de aangewezen manier is om de betrouwbaarheid van het meetmiddel te toetsen.

Daarnaast moeten de meetmiddelen voorzien zijn van een goedgekeurde Nederlandstalige handleiding, met een aparte paragraaf waarin de handelingen en controles beschreven worden die door de gebruiker moeten worden verricht (§2.8). Tenminste de volgende punten moeten daarin zijn beschreven:

• Uit te voeren controles voorafgaande aan of tijdens de metingen;
• De betekenis van een controle resultaat;
• Beschrijving van eventueel door het instrument gegeven meldingen;
• Informatie benodigd voor een juiste interpretatie van het meetresultaat;
• Informatie genoemd in Hoofdstuk III bij de specifieke eisen.

De regeling voorschriften meetmiddelen politie: gebruik
De trajectsnelheidsmeter mogen slecht worden gebruikt als ze zijn voorzien van een geldig certificaat, afgegeven door de certificerende instelling. De certificerende instelling is het Nederlands Meetinstituut (NMi). Een certificaat is dus erg belangrijk en kan worden opgevraagd bij het NMi.

Naast het certificaat moet het meetmiddel, in dit geval de trajectsnelheidsmeter, worden gebruikt zoals dat in de regeling staat beschreven. De regeling telt in totaal 39 pagina’s. Voor normale mensen is dit al gauw een heel woud aan onbegrijpelijke technische taal. Het is daarom lastig om te ontdekken aan welke gebruikerseisen nu precies dient te worden voldaan. Wij geven een tipje van de sluier.

Eis: toelaatbare fout
Een belangrijke eis heeft te maken met het begrip: de toelaatbare fout. Om dit begrip te begrijpen is het belangrijk om eerst te weten wat een fout inhoudt. Een fout is het verschil tussen de werkelijke gereden snelheid en de gemeten snelheid. Dus stel dat een auto 100 kilometer per uur rijdt en de snelheidsmeter meet een snelheid van 103 kilometer per uur, dan is 3 kilometer per uur de fout.

Kortgezegd is het zo dat meetmiddelen, in dit geval dus een trajectsnelheidsmeter, geen fout mag maken die groter is dan de toelaatbare fout. Met de toelaatbare fout wordt bedoeld de grootste waarde van de fout die bij de keuring van een meetmiddel wordt toegelaten. De toelaatbare fout wordt voorafgaand aan de keuring vastgesteld. De toelaatbare fout wordt weer vastgesteld aan de hand van de gespecificeerde fout. De gespecificeerd fout heeft de fabrikant van het meetmiddel bepaald.

Eis: opschriften
Verder is het zo dat elk meetmiddel moet zijn voorzien van de volgende opschriften (§5.1.15):

• Het fabrikaat;
• Het bouwjaar;
• De type aanduiding;
• Het typegoedkeuringsnummer;
• Het serienummer;
• De eenheid waarin de gemeten grootheid wordt uitgedrukt;
• De toelaatbare fout in het meetresultaat geldend bij herkeuring;
• De categorie aanduiding in de vorm: "Categorie [X]", waarbij [X] staat voor A, B of C.
• Eventuele gebruiksbeperkende omstandigheden.

Naast hiervoor genoemde algemene eisen gelden voor de trajectsnelheidsmeter nog extra eisen. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken maakt de regeling een onderscheid in drie verschillende trajectsnelheidsmeters: bewaakte meting, onbewaakte meting en mobiele meting. Iedere meting heeft weer een eigen scala aan eisen die worden gesteld.

Ons landje staat er vol mee
We hebben trajectcontroles op de A10, de A12 (Woerden, Utrecht en Rotterdam), de A13, de A20, de A4 (Leiden, Amsterdam en Hoofddorp), de A58 (Begen op Zoom en Roosendaal), de N2 (Eindhoven) en de N62. De opbrengst is giganstisch: 100 miljoen in 2016. Tot zover de verkeersveiligheid. Zorgen al deze trajectcontroles er niet voor dat wij als slakken over het wegdek bewegen? Iedere automobilist trapt vol op de rem bij het zien van het rechthoekige verkeersbord met in het midden die gekke camera.

Zijstraat: trajectcontrole niet in strijd met recht op privacy?
Bij een trajectcontrole is het zo dat de snelheid van iedereen permanent wordt gemeten. Dit betekent dus dat zonder dat daartoe aanleiding bestaat, een foto wordt gemaakt aan het begin van het traject.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Een gerechtvaardigde inbreuk daarop moet altijd kunnen worden gelegitimeerd. Buiten kijf staat dat een foto bij een trajectcontrole in zekere mate een inbreuk maakt op het privéleven van diegene die het traject passeert. Dat mag in principe, mits daar een toereikende wettelijke grondslag voor bestaat. Dit is ook in de Nederlandse Grondwet opgenomen. Wij vragen ons hardop af of de vele trajectcontroles geen inbreuk maken op het ‘recht op privacy’. Eén kantonrechter1 vond dat de Politiewet een voldoende wettelijke grondslag biedt om een trajectcontrole uit te voeren, maar is dit wel zo? Deze discussie wordt ongetwijfeld vervolgd. Wat ons betreft gaat deze kantonrechter te kort door de bocht.

Door de bomen het bos niet meer zien
Er zijn veel verschillende maximumsnelheden en dit staat niet altijd even duidelijk aangegeven. Is hier nu iets tegen te doen?

De officier heeft geen verplichting om aan te tonen dat bepaalde borden niet aanwezig zijn. Als u dus betoogt dat de maximumsnelheid flexibel is, nu dat zou blijken uit een onderbord, hoeft de officier daar geen onderzoek naar te doen: u moet dat dus aannemelijk maken.2 Indien u betoogt dat juiste bebording in het geheel ontbreekt, en de aanwezigheid van de bebording is cruciaal om de gedraging vast te kunnen stellen, dan ligt het wél op de weg van het openbaar ministerie om een proces-verbaal of schouwrapport te overleggen waaruit blijkt dat kort voor de vermeende gedraging een controle of schouw van de bebording ter plaatse heeft plaatsgevonden. En als dat niet gebeurt, dan volgt vernietiging van de boete.3

Wél is het zo dat er met enige regelmaat een controle of schouw van de bebording moet worden uitgevoerd, zodat in een concrete zaak met voldoende zekerheid gezegd kan worden dat de bebording conform voorschriften is geplaatst.

De rol van Verkeersboete.nl
Verkeersboete.nl vindt het belangrijk dat alles, maar dan ook echt alles, volgens de regels verloopt. Wij vinden het belangrijk dat de eisen die zijn gesteld ook daadwerkelijk in acht worden genomen. De eisen zijn er immers niet zonder reden. Wij moeten er niet aan denken dat er boetes worden opgelegd zonder dat aan de eisen is voldaan. Daarom controleren we dit bij iedere snelheidsovertreding die bij ons wordt ingediend.

Wij vragen alle stukken op om deze controle te kunnen uitvoeren. Zo controleren wij bijvoorbeeld altijd of een geldige NMi-verklaring voorhanden is, of dat de meetmiddelen zijn voorzien van opschriften. Het kan voorkomen dat speciale technische kennis nodig is om een zaak te behandelen. We schakelen dan onze eigen huistechnicus in die tientallen jaren ervaring op het gebied van meetmiddelen heeft opgedaan.

Wij strijden eveneens vol voor uw - in de Grondwet verankerde - recht op privacy. Laat ons direct kosteloos uw verkeersboete aanvechten. Wij zullen een goed juridisch onderbouwd betoog neerzetten. Dat betoog zou zomaar kunnen slagen in de rechtszaal!

Afsluiting
Een trajectcontrole is als een constant zeurende pijn. Een controle die permanent plaatsvindt en een inbreuk maakt op privacy. Daarom is te meer van belang dat de regels worden nageleefd. Er is een heel woud aan regels. Verkeersboete.nl heeft het controleren van de naleving van die regels tot sport verheven.

Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl (N.G.A. Voorbach). Geschreven op 19 juli 2017 en geactualiseerd op 31 juli 2017.

1 Rechtbank Midden-Nederland 12 mei 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:3262
2 Hof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1040
3 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3228 Hof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3565.