?

Parkeerboete in Dordrecht

betaald parkerenkopie.jpg
Dordrecht wordt steeds drukker. Dat is goed te merken bij het bemachtigen van een parkeerplek. Parkeren is betalen. Betaalt men niet, dan volgt een forse verhoging. Want als u met de auto reist, dan ziet de gemeente u als een melkkoe!

U bent geen melkkoe
Hoewel de gemeente u graag laat geloven dat u als automobilist uitsluitend plichten heeft, moet u zich daar niets van aantrekken. Als automobilist heeft u plichten, maar ook rechten. Daar vertel ik u graag wat meer over.

Uw recht op ‘kenbaarheid’
U hoeft niet te Googelen om te bezien of u moet betalen voor het parkeren. De gemeente moet duidelijke borden, voldoende parkeerapparatuur en herhalingsborden in de directe omgeving van de parkeerplaats plaatsen. Er mag redelijkerwijs geen misverstand over bestaan dat er parkeerbelasting verschuldigd is voor de parkeerplaats. Ik citeer een uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 4 augustus 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:5638) waarin de rechtbank overwoog:

Volgens vaste rechtspraak kan het bestaan van de verplichting om parkeerbelasting voor een bepaalde plaats en tijd te voldoen blijken uit de aanwezigheid van parkeerapparatuur bij of in de directe omgeving van de parkeerplaats, of uit borden of andere aanwijzingen bij of in de directe omgeving van de parkeerplaats, op een zodanige wijze dat redelijkerwijs geen misverstand over kan bestaan dat er parkeerbelasting verschuldigd is voor de parkeerplaats

Ik citeer eveneens een arrest van het Hof Den Haag d.d. 13 augustus 2014 (ECLI:NL:GHDHA:2014:3024), waarin het Hof overwoog:
Hoewel de verschuldigdheid van parkeerbelasting in de Verordening, de bijbehorende Tarieventabel en het Aanwijzingsbesluit op juiste wijze is geformuleerd, is het door de bebording en de gehanteerde terminologie op straat volstrekt onduidelijk dat voor het parkeren van een auto voor de tandartsenpraktijk zonder een vergunning tussen 16.00 uur en 22.00 uur betaaldparkerenbelasting verschuldigd was.

En afsluitend de rechtbank Noord-Holland d.d. 8 juni 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2138), waarin is overwogen:
Van verweerder mag bovendien worden verwacht dat onder andere door middel van aanduidingen op parkeerapparatuur, het ter plaatse geldende parkeerregime voldoende duidelijk is aangegeven en dat ook duidelijk is hoe de parkeerder de verschuldigde belasting kan voldoen (het zogenoemde kenbaarheidsvereiste).

Betaald = betaald
Eens een crimineel, altijd een crimineel. Dus ook als u betaalt, blijft u een crimineel. Dat is het mantra van de gemeente. Maar dat mantra is onjuist. Als u heeft betaald voor het parkeren, dan heeft u betaald. De wijze waarop u dat doet maakt niet uit. Dit geldt ook als u een vergunning heeft. Er mag geen parkeerboete worden opgelegd als u een parkeervergunning, werknemersvergunning of parkeerkaartje heeft. Dit blijkt uit diverse uitspraken.

Het Hof Amsterdam d.d. 5 november 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4471), overwoog bijvoorbeeld: Parkeerbelasting die is betaald, kan niet worden nageheven; ook al is in strijd met de voorschriften het verkeerde kenteken ingevoerd.

Ik wijs eveneens op de het arrest van het Hof Den Haag d.d. 1 augustus 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2211) en het Hof Amsterdam d.d. 25 april 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:1783). Afsluitend wijs ik op het arrest van het Hof Den Bosch d.d. 26 oktober 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:4673), waarin als volgt is overwogen:
Ingevolge 4.6. Ingevolge artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) - dat op grond van artikel 234, eerste lid, en artikel 236 van de Gemeentewet van toepassing is – kan de te weinig geheven belasting worden nageheven indien de belasting die op aangifte behoort te worden voldaan geheel of gedeeltelijk niet betaald is. Van belang is dan of de verschuldigde belasting is betaald en niet of op de voorgeschreven wijze aangifte is gedaan. Indien achteraf blijkt dat betaling van de verschuldigde belasting heeft plaatsgevonden is voor het opleggen van een naheffingsaanslag geen plaats, ook al is niet voldaan aan de voorwaarde in het Aanwijzingsbesluit dat de parkeerkaart duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig moet worden geplaatst (zie Hoge Raad 11 januari 2008, 41262, ECLI:NL:HR:2008:BC1593).

De fijnproever verwijs ik graag naar de Toelichting op de modelverordening parkeerbelastingen: (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Zijpe/i1062.pdf).

Alleen belasting als u ‘parkeert’
U betaalt formeel een parkeerbelasting. Dus als u niet ‘parkeert’, hoeft u ook geen belasting te betalen. De vraag rijst nu: wanneer parkeert u in juridische zin. De wet, art. 225, tweede lid, van de Gemeentewet, schept verheldering:

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

Simpel gezegd: parkeert u uw auto keurig binnen de parkeervakken, laadt of lost u niet en laat u niet even snel iemand uitstappen, dan bent u aan het parkeren. Maar als u ergens staat waar dat niet mag, dan ‘parkeert’ u niet. Parkeert u bijvoorbeeld op de stoep (foutparkeren) of op een plek voor vergunninghouders, dan valt dat niet onder de definitie van parkeren. Er kan dan geen naheffing worden opgelegd voor het niet voldoen van de parkeerbelasting. Zie daartoe het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 2 april 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:1723), waarin als volgt is overwogen:

Nu sprake is van parkeren op een trottoir, heeft belanghebbende geparkeerd op een plek waar dat ingevolge een wettelijk voorschrift (te weten artikel 10 RVV) verboden is. Er is geen sprake van parkeren in de zin van de Verordening. Het belastbare feit heeft zich niet voorgedaan. De naheffingsaanslag is derhalve ten onrechte opgelegd.

Samenvattend
Er gelden regels waar de gemeente zich aan moet houden. Heeft u een parkeerboete ontvangen? Meld uw parkeerboete direct kosteloos aan. Wij zoeken alles voor u uit. Veel parkeerboetes worden bij de rechter alsnog ongedaan gemaakt. Het maakt overigens niet uit van welke gemeente u een parkeerbon heeft ontvangen, wij behandelen alle zaken in alle uithoeken van ons land.

Taaldisclaimer
Ik heb geprobeerd de informatie uit deze blog voor u in begrijpelijk Nederlands over te brengen. Dit maakt dat ik de juiste juridische begrippen, omwille van de duidelijkheid, soms heb weggelaten of net iets anders heb geformuleerd. Zo gaat het formeel niet om een ‘parkeerboete’, maar om een naheffingsaanslag in de parkeerbelasting.

Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl, N.G.A. (Nick) Voorbach. Geschreven op 23 mei 2018.