?

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VERKEERSBOETE.NL

Wie is Verkeersboete.nl?
Verkeersboete.nl houdt zich bezig met het instellen van bezwaar en beroep tegen verkeersboetes en parkeerboetes (naheffingsaanslagen in de parkeerbelasting). Wij zijn gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59004843 (meer informatie vindt u hier: https://verkeersboete.nl/contact/).

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van verkeersboete.nl. Verkeersboete.nl verwerkt uw persoonsgegevens op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. Graag leggen wij u in deze privacyverklaring uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Verkeersboete.nl?
De volgende persoonsgegevens worden door verkeersboete.nl verwerkt:

- Uw naam, adres en woonplaats;
- Uw e-mailadres;
- Indien van toepassing, een kopie van uw legitimatiebewijs (zie nader het kopje: legitimatiebewijs).
- De op uw legitimatiebewijs vervatte persoonsgegevens, waaronder uw BSN, pasfoto en handtekening. Uw pasfoto kan gegevens over uw ras bevatten.

Legitimatiebewijs
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dat vergt, kan het zijn dat wij uw legitimatiebewijs vragen. Dat doen wij omdat een bestuursorgaan of rechter ons vraagt om uw legitimatiebewijs. Zodra wij van u een kopie van uw legitimatiebewijs hebben ontvangen en doorgestuurd, wordt deze uit al onze systemen verwijderd.

Voor welke doeleinden verwerkt Verkeersboete.nl uw gegevens?
Verkeersboete.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De doeleinden worden hieronder weergegeven:

Verwerking via het contactformulier of per e-mail: indien u Verkeersboete.nl een vraag stelt via het contactformulier of per e-mail, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Bij een administratieve of gerechtelijke procedure; bijvoorbeeld in processtukken (bezwaar en/of beroepschriften).

Waar worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden op de volgende digitale en fysieke plaatsen opgeslagen:

- Het dossiermanagementsysteem;
- De online storage van de e-mailcliënt (Outlook en Amazon);
- Een fysiek dossier, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dat vergt, bijvoorbeeld als u ons kantoor bezoekt of namens u een gerechtelijke procedure wordt gestart.

Recht op inzage
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van art. 15 en 23 van de AVG (art. 35 en 43 van de Wbp) een overzicht verstrekken van:

a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
d) de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen;
e) dat u het recht heeft Verkeersboete.nl te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
f) dat u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
g) wanneer de persoonsgegevens niet van u afkomstig zijn, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

U kunt uw inzageverzoek telefonisch, bij Verkeersboete.nl op kantoor of per e-mail indienen (http://www.verkeersboete.nl.nl/contact/).

Recht van verzet en/of bezwaar
Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail (http://www.verkeersboete.nl.nl/contact/). Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar telefonisch, bij Verkeersboete.nl op kantoor of per e-mail indienen (http://www.verkeersboete.nl/contact/).

Recht op correctie en/of rectificatie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u Verkeersboete.nl dan wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek telefonisch, bij Verkeersboete.nl op kantoor of per e-mail indienen (http://www.verkeersboete.nl.nl/contact/).

Recht op vergetelheid
U heeft het recht Verkeersboete.nl te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek telefonisch, bij Verkeersboete.nl op kantoor of per e-mail indienen (https://verkeersboete.nl/contact/).

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.

Wat voor cookies gebruikt Verkeersboete.nl?
Verkeersboete.nl gebruikt uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Verkeersboete.nl gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Verkeersboete.nl niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy (zie voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_2.pdf).

De bezwaartermijn
Verkeersboete.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien u een overeenkomst met Verkeersboete.nl bent aangegaan, worden uw persoonsgegevens verwerkt zolang de overeenkomst voortduurt. Als u de overeenkomst opzegt, worden uw persoonsgegevens binnen een termijn van drie maanden na opzegging verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen
Verkeersboete.nl vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt. Daarom heeft Verkeersboete.nl de volgende maatregelen genomen uw gegevensverwerking te waarborgen:

- Verkeersboete.nl heeft een officieel SSL-certificaat;
- Verkeersboete.nl heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook en Amazon);
- Verkeersboete.nl slaat uw persoonsgegevens op een in een dossiermanagementsysteem dat met een wachtwoord is beveiligd.

Lijst van ontvangers
Binnen Verkeersboete.nl worden uw gegevens verwerkt door de afdeling financiën en - met het oog op beantwoording van uw vraag of uitvoering van de overeenkomst - door onze juristen. Afhankelijk van de procedure worden uw gegevens verstrek aan:

- Een bestuursorgaan (de heffingsambtenaar van een gemeente);
- Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM);
- Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
- De politie;
- De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
- Door een gerechtelijke instantie.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan anderen dan de hierboven genoemde instanties en personen. De hierboven genoemde instanties en personen gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en waarborgen de beveiliging daarvan.

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht telefonisch, bij Verkeersboete.nl op kantoor of per e-mail indienen (https://verkeersboete.nl/contact/). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Relevante wet- en regelgeving
Verkeersboete.nl conformeert zich aan het gegevensbeschermingsrecht, door te voldoen aan het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Aanpassing Privacyverklaring
De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 8 mei 2018. De Privacyverklaring is opgesteld door verwijderingsverzoek.com