?

Wat is de maximumsnelheid?

De maximumsnelheid is de snelheid die op grond van de wet maximaal gereden mag worden. Bij overschrijding van de maximumsnelheid volgt een boete. De wet, gecombineerd met een verkeersbord, geeft in Nederland de maximumsnelheid weer. Het uiterlijk vertoon van de weg of het ‘gevoel’ dat een weggebruiker bij een bepaalde weg heeft, is dus niet van betekenis bij de (wettelijke) maximumsnelheid.

Bord_grensovergang_NL.jpg

Auterusrechten van de afbeelding: Door Monkeyboy1993 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25822086

Hoe hard mag ik rijden?

Dat hangt af van het soort weg. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990) staat het als volgt:

Artikel 20
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur;
2. op de rijbaan 45 km per uur;
c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Artikel 21
Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;

Binnen de bebouwde kom geldt in beginsel een maximumsnelheid van 50 km per uur. Twijfel je of je binnen de bebouwde kom rijdt? Het bord H1 geeft de bebouwde kom aan. Zie je dit bord? Dan mag je dus in beginsel niet harder dan 50 kilometer per uur. Maar het kan zijn dat op sommige gedeeltes een maximumsnelheid van 60 of 70 kilometer per uur geldt. Let op: de bebording geeft de situatie weer! En niet het uiterlijke vertoon van een weg, zo heeft de rechter dikwijls bepaald.

Op autowegen geldt een snelheid van 100 kilometer p/uur. Autowegen worden weergegven met het bord G3. Kortom: ziet men het bord G3, zet dan de cruise control op 105; dan zit je – met inachtneming van de wettelijke correctie – voldoende veilig.

N-wegen staat voor niet harder dan 80. Dit is niet een autoweg, noch een autosnelweg. Op de beschikking staat dan vaak 'harder rijden op een andere wegen dan auto(snel)weg. Ook hier geldt dat dit niet met een apart verkeersbord hoeft te worden aangeduid. Kortom: verlaat men de bebouwde kom dan is vaak sprake van N-weg; de maximumsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur.

En hoe zit het met de snelheid op autosnelwegen, herkenbaar aan bord G1? Daar varieert de maximumsnelheid van 100 tot maximaal 130. Ook de factor ‘tijd’ speelt hier een rol. Tussen 19:00 en 06:00 geldt een afwijkend maximumsnelheidsregime op veel autosnelwegen.

Is er ook mimumsnelheid?

Nee, er geldt in ieder geval op basis van de wet geen minimumsnelheid. Wél bepaalt art. 5 van de Wegenverkeerswet (Wvw) dat een weggebruiker geen ‘gevaar’ of ‘hinder’ mag veroorzaken. Als je te zacht rijdt, kan je al snel hinder of gevaar veroorzaken. Er geldt dus weliswaar geen minimumsnelheid, maar te zacht rijden kan je wel een boete opleveren.

Welke zaken maken kans en welke zaken maken geen kans?

Dat is vooraf moeilijk te bepalen. Iedere zaak vergt een grondige juridische analyse. Maar de snelheid moet altijd duidelijk worden aangegeven, onder meer met een bord A1. Het is daarom verstandig altijd goed te beoordelen of de bebording klopt. Dit kunt u beter laten doen dan een jurist, omdat de vraag of de bebording deugt een juridische vraag is. Verkeersboete.nl heeft honderden zaken bepleit waarbij de bestuurder dacht dat een snelheidsboete terecht was, maar waarbij dat toch niet zo bleek te zijn. Wees altijd kritisch.

Hoogte boetes

Benieuwd naar de hoogte van snelheidsboetes in 2019? Die vindt u hier en hier. Ik kan u alvast verklappen: ook in 2019 zijn ze wat mij betreft te hoog.

Verlaging maximumsnelheid

Door de zgn. Stikstofuitspraak i.c.m. het Urgenda-arrest, is ons volkje verblijd met een verlaging van de maxiumumsnelheid tussen - veelal - 06:00 tot en met 19:00. Waarom deze verlaging overigens eveneens geldt voor elektrische auto's, ontgaat het team van verkeersboete.nl.

Gratis dient
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het negeren van de maximumsnelheid? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 6 mei 2019

A1.png
G3.pngBord G1.png