?

De Wahv en de Mulderboete: dit moet u weten

Een brief van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) betekent vaak niet veel goeds. Een Mulderboete daar zit niemand op te wachten.

Mulderboete.jpg

Wat is een Mulderboete?
Een Mulderboete is een boete voor een lichte verkeersovertreding. Deze lichte verkeersovertredingen worden via een administratiefrechtelijke weg afgehandeld. Onder lichte verkeersovertredingen worden verstaan fout parkeren of een kleine snelheidsovertreding. Dit zijn overtredingen tot 30 km. Bij overtredingen op de snelweg ligt de grens op 40 km.

U herkent de Mulderboete aan de M in de rechterbovenhoek. Deze Mulderboete is vernoemd naar de grondlegger van deze verkeerswet, de heer Mulder. Deze wet heet officieel Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), maar wordt vaak wet Mulder genoemd. Het doel van deze wet is het vereenvoudigen van het afhandelen van veel voorkomende lichte verkeersovertredingen. Met het invoeren van de WAHV wil men de volgende doelstellingen bereiken:

- De werklast van de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht in belangrijke mate terug te dringen;
- De nieuwe wijze van handhaving dient een deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene te waarborgen;
- De bestaande ineffectiviteit van de tenuitvoerlegging van opgelegde boeten dient te worden weggenomen.

Helaas blijkt bij veel Mulderboetes dat geen sprake is van een deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene. Stukken raken stelselmatig zoek, zelfs bij rechtbanken, jurisprudentie wordt niet of nauwelijks gelezen en bijgehouden, het horen van een betrokkene door de officier is vaak een farce en motiveren gebeurt met computers. En op dat gebied kan het team van Verkeerboete.nl iets voor u betekenen. Door de opgedane kennis in de afgelopen jaren kan ons team ervoor zorgen dat uw Mulderboete wordt vernietigd. Dit houdt in dat de Mulderboete ongedaan gemaakt wordt.

In beroep tegen uw Mulderboete?
U heeft 6 weken de tijd om beroep in te dienen tegen uw Mulderboete. Deze termijn van 6 weken gaat lopen vanaf de datum waarop de Mulderboete bekend gemaakt is aan u. Rechts boven op uw brief staat de dagtekening, vanaf deze datum gaan de zes weken in. Wanneer u bezwaar maakt tegen uw Mulderboete is het belangrijk dat u de Mulderboete op tijd betaald. Doet u dit niet dan verspeelt u de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Dit moet altijd binnen de termijn gebeuren anders zal uw bezwaar worden afgewezen. Uw Mulderbezwaar wordt dan ‘niet-ontvankelijk’ verklaard.

Gronden om beroep in te dienen:
Er zijn verschillende redenen (dit worden gronden genoemd) aan te voeren om uw Mulderboete te laten vernietigen. De heer Mulder - geestelijk vader van de 'wet Mulder' - heeft in 1981 vier gronden voor beroep op de rechter genoemd.

1. het feit is niet strafbaar,
2. de overtreder treft geen enkele schuld,
3. bij het onderzoek en het nemen van de beslissing is enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur geschonden,
4. de sanctie is onevenredig aan de aard van het feit of de omstandigheden waaronder het is begaan. Deze gronden zijn enigszins aangepast nog steeds terug te vinden in het huidige artikel 9 van de WAHV.

Praktische voorbeelden van gronden voor beroep zijn:
- Het kan zijn dat er geen of onduidelijke bebording was. Hierdoor was het voor u niet duidelijk welke verkeersregels er van toepassing waren op uw situatie.
- Het kan zijn dat de verbalisant niet bevoegd was om de Mulderboete uit te schrijven.
- Het kan zijn dat de snelheidsmeting niet op de juiste manier is uitgevoerd.
Om uw kans op vernietiging van uw Mulderboete te vergroten is het belangrijk dat u eventuele getuigenverklaringen, foto’s en andere bewijzen mee te sturen met uw bezwaar.

Wanneer u beroep indient tegen uw Mulderboete is het belangrijk dat u op een aantal zaken let.
Allereerst moet u zorgen dat u binnen de termijn van zes weken uw beroep indient. Het is belangrijk dat u duidelijk vermeld tegen welke Mulderboete uw beroep indient. Daarnaast vermeldt u de dagtekening die op de beschikking staat vermeld. In uw beroep geeft u aan dat u het niet eens bent met de opgelegde sanctie en u vraagt om vernietiging van uw Mulderboete.
Gratis dienst

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen uw Mulderboete? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.

Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach en R. (Rianne) Langelaan op 13 september 2019.