?

Hulp bij bezwaar verkeersboete

U hebt een onterechte verkeersboete ontvangen en nu wilt u in bezwaar. U vraagt zich wat er in uw verkeersboete bezwaar moet staan. U kunt wel wat hulp gebruiken. In dit blog geven wij u 10 gratis tips voor een succesvol bezwaar tegen uw verkeersboete.

tien tips bezwaar verkeersboete.jpg

De juiste termen

Als u het zelf doet, moet u natuurlijk wél weten waar u het over hebt. Formeel gaat u namelijk niet in bezwaar, maar in administratief beroep. Als u in bezwaar zou gaan, dan zou u in bezwaar gaan bij degene die boete heeft opgelegd (een BOA of een verbalisant van de politie). Dat doet u niet: u gaat in beroep bij de officier. Het verschil tussen bezwaar en administratief beroep is klein, vooral leuk voor juristen, dus: nu komen de echte tips.

Vraag de stukken op van uw verkeersboete

Te vaak zien wij dat burgers in bezwaarschriften veel te veel woorden gebruiken. De officier gaat daar niet in mee en maakt een afweging. Ontken het feit. Vraag vervolgens de verklaring van de verbalisant op (het ‘zaakoverzicht’) en een eventuele van foto van de gedraging, alsmede alle andere op de zaak betrekking hebbende stukken (zoals een ijktabel in bepaalde snelheidszaken). Beoordeel dan op basis van de stukken of de gedraging vast staat en bedenk daarop uw bezwaar.

Onderbouw uw verkeersboete bezwaar

Een woordenbrij op papier overtuigt de officier noch de rechter. U moet getuigenverklaring opstellen en bijvoegen, foto’s maken van de situatie ter plaatse en een gestructureerd verhaal hebben. Dit is misschien wel de belangrijkste tip, dus onthoud hem goed: onderbouw uw bezwaar tegen uw verkeersboete goed.

Beoordeel de bebording

Wordt u verweten dat u in strijd met bepaalde bebording te hebben gehandeld? Ga goed na of het bord er stond en ontken dat het bord er stond, indien de situatie onduideijk is (dat is iets anders dan zeggen dat u het bord hebt gemist!). Het is dan aan de verbalisant / de officier aan te tonen dat het bord er stond. Uiteraard geldt ook hier: probeer uw verkeersboete bezwaar goed te onderbouwen. Neem in uw bezwaar tegen de verkeersboete op dat u gehoor wil worden, dan kunt u ook telefonisch uitleggen waarom de verkeersboete onjuist is.

Stel een getuigenverklaring op

Als u bij de officier slechts roept 'ik heb het niet gedaan', wordt uw beroep afgewezen. Het is dan 'onvoldoende onderbouwd'. De offier schrijft dan vaak 'u moet aannemelijk maken dat u de gedraging niet hebt begaan'. Op die laatste regel valt gelet op 'onschuldpresumptie' wel wat af te dingen. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen: stel een getuigenverklaring op. Een getuigenverklaring moet zeer specifiek zijn. U mag de getuigenverklaring niet zelf ondertekenen: dat moet de getuige zijn die duidelijk verklaart wat hij heeft waargenomen. Neem de getuige mee naar de zitting.

Beoordeel de bevoegdheid van de verbalisant

Een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) moet beschikken over een akte van beëdiging. Een verbalisant van de politie moet beschikken over een akte van aanstelling. Vraag deze op, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Worden de stukken niet verstrekt, breng dit dan naar voren in de bezwaarprocedure bij de officier. Dan moet de officier ze maar verstrekken!

Let op de termijnen bij uw verkeersboete bezwaar

De officier heeft zestien weken de tijd om te beslissen, met de mogelijkheid van tien weken extra. Haalt de officier deze termijn niet, dan kan uw boete worden vernietigd (uw bezwaar wordt dan gegrond verklaard). Geregeld komt het voor dat de termijnen bij een bezwaar tegen een verkeersboete niet worden gehaald.

Bijzondere omstandigheden

Is de gedraging wel begaan, maar zijn er bijzondere omstandigheden (‘u kon niet anders’), dan is een verkeersboete bezwaar ook zinvol. Dit is een lastig traject, want de officier gaat vrijwel nooit mee met een dergelijk verweer, en de rechter weliswaar wat meer, maar ook moeilijk. Ook hier geldt: onderbouwen.

Staandehouding

Ga na of u bent staande gehouden. Een staandehouding is een persoonlijk gesprek met de Boa of politieagent. Bent u niet staande gehouden? Beoordeel dan de verklaring van de verbalisant. Hij moet uitleggen waarom hij u niet kon staande houden.

Snelheidszaken

Ga na of er daadwerkelijk wegwerkzaamheden waren. Ontken dat het brod J16 (werk in uitvoering) er stond: dit is aan de verbalisant of de officier om aan te tonen. Ook hier is de bebording zeer belangrijk: de officier moet aantonen dat de bebording correct is. Lees meer over bezwaar tegen snelheidsboetes in ons blog.

Laat u NOOIT afpoeieren

De officier behandelt jaarlijks circa 430.000 beroepen. Uw bezwaar is daar één van. Dacht u werkelijk dat uw beroep wordt behandeld door een volleerd officier van justitie? Zeker niet! Leg uw bezwaren tegen de verkeersboete voor aan de kantonrechter, als uw beroep wordt afgewezen. Ook bij de kantonrechter kunt u nul op uw rekest krijgen. Helaas gebeurt dat steeds vaker. Schroom in dat geval niet om door te pakken bij de hoogste en laatste rechter: het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Behoefte aan meer tips voor een succesvol bezwaar tegen een verkeersboete?

Lees ze gratis op onze blogpagina. Daar krijgt u gratis hulp bij het indienen van een bezwaar.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen uw onterechte verkeersboete? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.

Deze blog is geschreven door mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 25 december 2019 en van een update voorzien op 26 juni 2020.

Laat ons direct kosteloos uw boete aanvechten.