?

Boete fout parkeren

U parkeert 'fout', indien u uw voertuig parkeert in strijd met de wet. Of daarvan sprake is, hangt af van het wettelijk voorschrift en de omstandigheden van het geval.

Fout parkeren.jpg

Wanneer parkeer ik fout?

Eerst is het zinvol een onderscheid te maken tussen 'fout' parkeren en geen parkeergeld (parkeerbelasting) te betalen. Dat laatste staat in dit blog niet centraal. Hier leest u meer informatie over de zogenaame parkeerbelasting-zaken (parkeerbon van de gemeente).

Fout parkeren kent diverse grondslagen in het Reglement verkeersvoorschriften en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990). Art. 10 van het Rvv 1990 bepaalt:

Artikel 10
1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
2. Andere bestuurders dan fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken

Art. 23 van het Rvv 1990 bepaalt:
Artikel 23
1. De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:
a. op een kruispunt of een overweg;
b. op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;
c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;
d. in een tunnel;
e. bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord;
f. op de rijbaan langs een busstrook en g. langs een gele doorgetrokken streep.
2. Onderdeel e van het eerste lid geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

Art. 24 van het Rvv 1990 bepaalt:
Artikel 24
1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:
a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
b. voor een inrit of een uitrit;
c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;
d. op een parkeergelegenheid: 1°. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen; 2°. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven; 3°. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;
e. langs een gele onderbroken streep;
f. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;
g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I , indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend. 2. Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1 , op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren. 3. De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren. 4. Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13 van bijlage 1 , is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Artikel 25 van het Rvv 1990 bepaalt:
1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
3. Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.
4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

Artikel 26 van het Rvv 1990 bepaalt:
1. Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd:
a. een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte;
b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van een of meerdere personen die in een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van die instelling is verstrekt; of
c. indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.
2. Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep.

Als u parkeert in strijd met de tekst van voormelde wettelijke voorschriften, is de kans groot dat u boete krijgt. Strikt genomen parkeert u dan namelijk 'fout'. U kunt denken aan:

Feitcode R315a
- als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken rijdend.

Feitcode 315b
- als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken wat werd gebruikt, - door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/ bromfietspad of het ruiterpad.

Feitcode R406
- voertuigen laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken

Feitcode R397a
- Parkeren binnen vijf meter van een kruispunt.

Feitcode R397b
- Parkeren voor een in- of uitrit.

Feitcode R397c
- Parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg, buiten de bebouwde kom.

Feitcode R397d
- Parkeren op een parkeerplaats die niet voor jouw voertuig is bedoeld.

Feitcode R397e
- Parkeren op een parkeerplaats, anders dan op de aangegeven wijze.

Feitcode R397ea
- Parkeren op een parkeergelegenheid met een ander doel dan de aangewezen wijze.

Feitcode R397f
- Parkeren op een parkeergelegenheid op dagen of uren die het onderbord verbiedt.

Feitcode R397g
- Parkeren langs een gele onderbroken streep.

Feitcode R397h
- Parkeren op een plek die bestemd is voor laden en lossen.

Feitcode R397i
- Parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders, zonder vergunning.

Feitcode R397j
- Parkeren op een parkeerplaats aangegeven met een blauwe P, maar dan buiten de parkeervakken.

Feitcode R398
- Dubbel parkeren.

Feitcode R400ae
- Parkeren bij een blauwe streep zonder duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf.

Feitcode R400af
- Parkeren bij een blauwe streep met een parkeerschijf die een aankomsttijd aangeeft die te ver in de toekomst ligt.

Feitcode R400ab
- Parkeren bij een blauwe streep terwijl de tijd van de parkeerschijf is verstreken.

Feitcode R402b
- Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder een duidelijk zichtbare en geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Feitcode R402c
- Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats met een ander kenteken dan is aangegeven op het bord.

FeitcodeR402d
- Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte.

Feitcode R592a
- Parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden.

Feitcode R395
- Een voertuig zo laten staan waardoor gevaar kan worden veroorzaakt, of het verkeer kan worden gehinderd.

Feitcode R396a
- Stilstaan op een kruispunt.

Feitcode R396b
- Stilstaan op een fietsstrook

Feitcode R396c
- Stilstaan op de rijbaan langs een fietsstrook.

Feitcode R396d
- Stilstaan op een oversteekplaats of op minder dan 5 meter daarvan.

Feitcode R396e
- Stilstaan in een tunnel

Feitcode R396f
- Stilstaan bij een bord bushalte bij de geblokte markering.

FeitcodeR396g
- Stilstaan binnen een afstand van 12 meter bij een bord bushalte, als er geen geblokte markering is aangebracht.

Feitcode R396h
- Stilstaan op de rijbaan langs een busstrook.

Feitcode R396i
- Stilstaan langs een gele doorgetrokken streep.

Feitcode R396j
- Stilstaan op een overweg.

Zie ook het Feitenboekje, waarin alle Muldergedragingen worden beschreven, vergezeld van een toelichting en het boetebedrag.

Wat moet ik weten?
Parkeren in een berm is meestal toegestaan. U moet altijd goed beoordelen of uit de stukken (foto's en verklaring verbalisant) blijkt dat de gedraging is begaan. Ontbreken deze stukken? Dan kunt u een beroep op het verdedigingsbeginsel. Daarnaast dient u de bevoegdheid van de Boa kritisch te beoordelen. Indien u hebt fout geparkeerd omdat het 'niet anders kon', kunt u een beroep doen op bijzondere omstandigheden c.q. overmacht. Maak in dat geval foto's van de omgeving en stel een getuigenverklaring op (een getuigenverklaring is vormvrij).

Er wordt momenteel ook digitaal gehandhaafd, bijvoorbeeld door Egis parking services te Amsterdam. In die zaak speelt ook de staandehouding.

Hoogte boetes

De hoogte van de boetes varieert van € 95 tot wel € 380 (parkeren op gehandicaptenparkeerplaats).

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor fout parkeren? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 12 juni 2019.